យើងបានចូលរួមនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦

អាជីព

សូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើង!

កញ្ចក់យ៉ុងយូក្នុងនាមជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កញ្ចក់ស្ថាបត្យកម្មដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគំនិតបើកចំហនិងស្មារតីផ្តោតលើប្រជាជនស្វាគមន៍អ្នកចូលរួមជាមួយក្រុមរបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬចង់ផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់អ្នកសូមទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីមែល។

អ៊ីមែល៖ info@yongyuglass.com

ទូរស័ព្ទមកយើង៖ + ៨៦-៤០០-០៨៩-៨២៨០